Trendykim respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Trendykim zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Trendykim gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Trendykim zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij Trendykim een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
   

Trendykim verkoopt uw gegevens niet
Trendykim zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Trendykim gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Trendykim geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Trendykim, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

 
In  de  algemene  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:  Opdrachtgever:  de  partij  die  de opdracht  geeft. (consument) Opdrachtnemer:  de  partij  die  de  opdracht  uitvoert,  (webshop). Werkdagen:  alle  dagen  met  uitzondering  van  zaterdagen,  zondagen,  1  januari,  2e Paasdag,  Hemelvaartsdag,  2e  Pinksterdag,  1e  en  2e  Kerstdag,  de  dagen  die  door  de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag  van  H.M.  de  Koningin  officieel  wordt  gevierd.  Dagen:  alle  kalenderdagen Opdracht  c.q.  Overeenkomst:  de  overeenkomst  van  opdracht  op  grond  waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt  werkzaamheden  voor  Opdrachtgever  te  verrichten.  Het  bepaalde  in  de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
 
 
1 - OFFERTES
 
Alle  offertes,  waarbij  niet  uitdrukkelijk  het  tegendeel  is  vermeld,  gelden  als  een  vrijblijvend   aanbod   dat   ook   na   aanvaarding   kan   worden   herroepen.   Indien   deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
 
 
2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 
2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door  Opdrachtnemer  digitaal  retour  is  ontvangen  en/of  de  door  Opdrachtnemer en Opdrachtgever  ondertekende  opdrachtbevestiging  door  Opdrachtnemer  retour  is ontvangen.
In dit geval gaat het om de aangevinkte vak bij de winkelwagen dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en dus de overeenkomst sluit.

2.2  De  Overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling gedaan.
 
2.3 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen  volledig  bindend,  tenzij  Opdrachtnemer  Opdrachtgever  binnen  14  dagen  na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. In het geval van de opdrachtgever (consument) dienen de producten ongeschonden in de originele verpakking retour gestuurd te worden. De kosten voor het retour sturen zijn voor de opdrachtgever tenzij er sprake is van een product wat niet deugelijk is. (schade, defect e.d.)
 
 
3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
 
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  Opdracht,  tijdig  en  in  de  door  Opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 
3.3  Tenzij  uit  de  aard  van  de  Opdracht  anders  voortvloeit  is  Opdrachtgever  verantwoordelijk   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 
3.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen  van  de  verzochte  gegevens,  bescheiden,  faciliteiten  en/of  personeel  zijn  voor rekening van Opdrachtgever.
 
 
4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 
4.1   Alle   werkzaamheden   die   door   Opdrachtnemer   worden   verricht,   worden uitgevoerd  naar  zijn  beste  inzicht  en  vermogen  overeenkomstig  de  eisen  van  goed vakmanschap.  Ten  aanzien  van  de  beoogde  werkzaamheden  is  sprake  van  een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht  wordt  uitgevoerd,  doch  neemt  daarbij  de  door  Opdrachtgever kenbaar  gemaakte  eisen  zoveel  mogelijk  in  acht.  Indien  in  de  opdrachtbevestiging/engagement   letter   (een)   medewerker(s)   met   naam   word(t)(en)   genoemd,   zal Opdrachtnemer   zich   inspannen   om   te   bewerkstelligen   dat   de   betreffende medewerker(s)  gedurende  de  gehele  looptijd  van  de  Opdracht  beschikbaar  blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande  heeft  Opdrachtnemer  het  recht  om dergelijke  medewerkers  na  overleg  met Opdrachtgever te vervangen.
 
4.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn  (wettelijke)  zorgplicht  gehouden  is  om  meerwerk  te  verrichten,  is  hij  gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 
4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken,    zal    hij    daartoe    slechts    overgaan    na    daarover    met    Opdrachtnemer overeenstemming  te  hebben  bereikt,  daar  het  op  directe  of  indirecte  wijze  betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden  van  Opdrachtnemer  om  de  Opdracht  correct  uit  te  voeren.  Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
 
4.5 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
 
 
5 - GEHEIMHOUDING
 
5.1  Tenzij  enige  wetsbepaling,  voorschrift  of  andere  (beroeps)regel  haar  daartoe verplicht,  is  Opdrachtnemer/zijn  de  door  Opdrachtnemer  ingezette  medewerk(st)er(s) verplicht   tot   geheimhouding   tegenover   derden   ten   aanzien   van   vertrouwelijke informatie   die   is   verkregen   van   Opdrachtgever.   Opdrachtgever   kan   ter   zake ontheffing verlenen.
 
5.2  Behoudens  schriftelijke  toestemming  van  Opdrachtgever  is  Opdrachtnemer  niet gerechtigd   de   vertrouwelijke   informatie   die   aan   haar   door   Opdrachtgever   ter beschikking  wordt  gesteld  aan  te  wenden  tot  een  ander  doel  dan  waarvoor  zij  werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor  zichzelf  optreedt  in  een  civiele-  of  strafprocedure  waarbij  deze  informatie  van belang kan zijn.
 
5.3   Tenzij   sprake   is   van   enige   wetsbepaling,   voorschrift   of   andere   regel   die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke  toestemming  is  verleend,  zal  Opdrachtgever  de  inhoud  van rapporten, adviezen  of  andere  al  dan  niet  schriftelijke  uitingen  van  Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
 
5.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 
5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
 
 
6 - INTELLECTUELE EIGENDOM
 
6.1  Opdrachtnemer  behoudt  zich  alle  rechten  van  intellectuele  eigendom  voor  met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan  hij  de  auteursrechten  of  andere  rechten  van  intellectuele  eigendom heeft of geldend kan maken.
 
6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 
 
7 - HONORARIUM
 
7.1  Indien  na  de  totstandkoming  van  de  Overeenkomst,  doch  voordat  de  Opdracht geheel  is  uitgevoerd,  tariefbepalende  factoren  zoals  bijvoorbeeld  lonen  en/of  prijzen een  wijziging  ondergaan,  is  Opdrachtnemer  gerechtigd  het  eerder  overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 
7.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 
 
8 - BETALING
 
8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden  binnen  15  dagen  na  factuurdatum en/of bestelling volbracht te zijn.  Betaling  dient  te  geschieden  in  op  de factuur  aangegeven  valuta,  door  middel  van  overmaking  ten  gunste  van  een  door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. De betaling methoden die mogelijk zijn staan vermeld in de winkelwagen.
 
8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten - conform "Rapport Voorwerk II" - verschuldigd.
 
8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 
8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 
 
9 - RECLAMES
 
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na besteldatum van de stukken of informatie   waarover Opdrachtgever   reclameert,   dan   wel   binnen   15   werkdagen   na   de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 
9.2  Reclames  als  in  het  eerste  lid  bedoeld,  schorten  de  betalingsverplichting  van Opdrachtgever  niet  op.  Opdrachtgever  is  in  geen  geval  gerechtigd  op  grond  van  een reclame  met  betrekking  tot  een  bepaalde  dienst  betaling  uit  te  stellen  of  te  weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
 
9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten  van  de  afgekeurde  werkzaamheden  of  het  geheel  of  gedeeltelijk niet  (meer)  uitvoeren  van  de  Opdracht  tegen  restitutie  naar  evenredigheid  van  het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 
 
10 - LEVERINGSTERMIJN
 
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
 
10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De termijnen staan vermeld per product op de site.
 
10.3  De  Overeenkomst  kan  -  tenzij  vaststaat  dat  uitvoering  blijvend  onmogelijk  is  -door  Opdrachtgever  niet  wegens  termijnoverschrijding  worden  ontbonden,  tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na  afloop  van  de  overeengekomen  leveringstermijn  schriftelijk  aangezegde  redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 
 
11 - OPZEGGING
 
11.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 
11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
 
11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 
11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
 
 
12 - AANSPRAKELIJKHEID
 
12.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000.
 
12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer  aan  de  overeenkomst  te  laten  beantwoorden,  voor  zoveel  deze  aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
-redelijke  kosten,  gemaakt  ter  voorkoming  of  beperking  van  schade,  voor  zover  de Opdrachtgever  aantoont  dat  deze  kosten  hebben  geleid  tot  beperking  van  directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 
12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten  voortvloeiende  uit  veroordeling  in  proceskosten,  rente-  en/of  vertragingsschade,  schade  als  gevolg  van  het  verschaffen  van  gebrekkige  medewerking  en/of informatie  van  Opdrachtgever,  en/of  schade  wegens  door  Opdrachtnemer  gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 
12.4  Opdrachtgever  vrijwaart  Opdrachtnemer  voor  vorderingen  van  derden  wegens schade  die  veroorzaakt  is  doordat  Opdrachtgever  aan  Opdrachtnemer  onjuiste  of onvolledige  informatie  heeft  verstrekt,  tenzij  Opdrachtgever  aantoont  dat  de  schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel  is  veroorzaakt  door  opzet  of  daarmee  gelijk  te  stellen  grove  nalatigheid  van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 
12.5  De  in  lid  1  van  dit  artikel  neergelegde  aansprakelijkheidsbeperking  wordt  mede bedongen  ten  behoeve  van  de  door  Opdrachtnemer  voor  de  uitvoering  van  de Opdracht ingeschakelde derden.
 
12.6  Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  beschadiging  of  teniet  gaan  van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 
 
13 - CONTRACTSOVERNEMING
 
13.1  Het  is  Opdrachtgever  niet  toegestaan  (enige  verplichting  uit)  de  Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer  is  gerechtigd  aan  deze  toestemming  voorwaarden  te  verbinden. Opdrachtgever  verbindt  zich  in  ieder  geval  om  alsdan  alle  ter  zake  relevante  (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen  uit  de  Overeenkomst  en  de  Algemene  Voorwaarden,  tenzij  partijen expliciet anders overeenkomen.
 
13.2  In  geval  van  contract overneming  vrijwaart  Opdrachtgever  Opdrachtnemer  ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of  deze algemene  voorwaarden,  tenzij  enige  dwingende  (inter)nationale  wet  of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 
 
14 - INTERNETGEBRUIK
 
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's leven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.
 
 
15 - VERVALTERMIJN
 
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één maand vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.
 
 
16 - NAWERKING
 
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
 
 
17 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 
17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 
17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 18 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

19 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.